INFORMATIENOTA voor VRIJWILLIGERS: uw rechten en plichten als vrijwilliger

Sinds 1 augustus 2006 is een nieuwe federale wet van kracht inzake de rechten van de vrijwilligers. Deze Belgische wet is bedoeld om de vrijwilligers in het verenigingsleven meer bescherming te bieden en de organisaties een duidelijker juridisch kader terzake aan te reiken.
Hierbij schetsen we de krachtlijnen en concrete impact voor alle betrokkenen bij onze vereniging: wat zijn je rechten en plichten als spelend lid van de volleybalclub of als trainer of coach, en hoe ben je verzekerd als ouder die zich geregeld inzet voor de club?

Wat is vrijwilligerswerk?

Als vrijwilligerswerk wordt beschouwd: een activiteit uitgevoerd door iemand op onbezoldigde en vrijwillige basis voor anderen of voor een maatschappelijk doel in een georganiseerd verband buiten een arbeidscontract, dienstencontract of statutaire aanstelling.

Wie is vrijwilliger in onze vereniging?

Een trainer of coach is duidelijk een vrijwilliger: hij is gemandateerd om de spelers te begeleiden en ontvangt daarvoor een onkostenvergoeding.

Een spelend lid treedt op als vrijwilliger als hij zich naast de volleytrainingen en –wedstrijden ook inzet voor diverse andere activiteiten: hulp bij een evenement (Lizevent, BBKA, Leuven Beachvolley,..), als begeleider op een kamp enz…

Ook heel wat ouders en familieleden van (jeugd)spelers of sympathisanten zetten zich geregeld in voor allerlei activiteiten of evenementen, en nemen daarbij ook vaak specifieke verantwoordelijkheid op. Zij treden in dat geval ook op als vrijwilliger. Maar het volstaat al om kinderen geregeld naar trainingen en wedstrijden te brengen en daar afspraken over gemaakt te hebben met andere ouders en/of verantwoordelijken, om te worden beschouwd als vrijwilliger.

Is een vrijwilliger aansprakelijk voor schade die hij berokkent aan een derde?

We vertrekken van het algemene beginsel van de Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A.), dit wil zeggen dat men in principe steeds persoonlijk verantwoordelijkheid is voor schade die men aan een derde berokkent.
Maar (en dit is de hoofdbedoeling van de wetgeving op het vrijwilligerswerk), de organisatie (de vereniging) is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die vrijwilligers veroorzaken t.o.v. derden, en de vereniging moet zich daarvoor verzekeren. Het gaat zowel om schade tijdens de uitvoering van de activiteit, als onderweg van en naar de plaats van de activiteit.
Met andere woorden: vrijwilligers die tijdens hun vrijwilligerswerk een fout maken die schade veroorzaakt aan derden of aan de organisatie, zullen die schade dus niet moeten vergoeden; de vereniging, in dit geval Lizards Lubbeek-Leuven (of de 2 VZW’s die de club juridisch omkaderen) of onze verzekeraar zullen in dit geval de schade vergoeden. Let wel: als er sprake is van een grove fout, een herhaaldelijke lichte fout of in geval van bedrog, zal je wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden en moet je zelf de schade vergoeden.

Hoe ben je verzekerd voor de B.A.?


Alle vrijwilligers die lid zijn van de Vlaamse Volleybalbond – zowel zij die aangesloten zijn als speler als zij die aangesloten zijn als niet-speler – zijn via de verzekeringspolis van de VVB verzekerd voor de B.A. bij de organisatie van trainingen en wedstrijden.
De Lizards hebben bovendien een speciale verenigingspolis die de B.A. en rechtsbijstand dekt voor alle vrijwilligers bij alle extra-sportieve activiteiten (bvb. een kaas- en wijnavond, een uitstap, een kamp,…).
Dit betekent dat we onze vrijwilligers beschermen voor de eventuele schade die ze aan derden veroorzaken. Maar dit geeft je dus geen vrijgeleide voor alle daden, want als je een grove fout of een herhaaldelijke fout begaat of indien je bedrog pleegt, kan je zelf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daaruit voortvloeit. Een voorbeeld: ouders die afspraken gemaakt hebben met andere ouders en/of clubverantwoordelijken over vervoer van kinderen naar of van trainingen en wedstrijden en op een bepaald moment er de brui aan geven, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de lichamelijke en stoffelijke schade indien een kind zonder begeleiding slachtoffer wordt van een ongeval in die situatie, want dit wordt beschouwd als ernstige fout.

In welke mate is eigen schade verzekerd?

Voor sportongevallen – dit heeft op zich niets te maken met de wet op het vrijwilligerswerk – zijn alle leden aangesloten bij de Vlaamse Volleybalbond verzekerd via de polis die de VVB heeft afgesloten. Lichamelijke letsels die het rechtstreekse gevolg zijn van een ongeval tijdens een volleybaltraining of –wedstrijd zijn dus verzekerd via de VVB-polis.
Aandachtspunt: we raden iedereen aan zich sowieso via een mutualiteit (ziekenfonds) te verzekeren voor medische kosten. De VVB-polis vergoedt de kosten van de door het RIZIV erkende prestaties na afhouding van de tussenkomst van de mutualiteit.

Voor lichamelijke ongevallen van vrijwilligers tijdens extra-sportieve activiteiten sluiten we een bijzondere polis af.

Rechten… en ook plichten.

De vrijwilligers dienen zich onbaatzuchtig in te zetten voor de werking van de vereniging. Zij ontvangen in voorkomend geval en onder de voorwaarden die vooraf zijn overeengekomen met het bestuur een vergoeding voor de gemaakte onkosten mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Voor de trainers en coaches die onkostenvergoedingen ontvangen gelden nog enkele bijkomende specifieke bepalingen waarover we hen afzonderlijk informeren.
Als vrijwilliger heb je dus ook plichten. Handelen als een goed huisvader bijvoorbeeld is een algemeen principe dat ook hier geldt.
Een bijzondere plicht is de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat je discreet moet omgaan met informatie – zeker over het privé-leven van anderen – die je ontvangt in je contacten met andere clubleden of derden bij het vrijwilligerswerk.

En tenslotte nog dit: onze vereniging heeft het juridisch statuut van een VZW (vereniging zonder winstoogmerk). Eigenlijk hebben we twee VZW’s die onze vereniging juridisch omkaderen: de VZW Lizards Lubbeek Volleycenter en de VZW Lizards Leuven Volleycenter. Beide verengingen hebben als doel het bevorderen en het organiseren van sportactiviteiten en (beach)volleybal in het bijzonder, al of niet in competitieverband. Zij mogen tevens alle activiteiten organiseren die dit doel bevorderen.
De naam van onze volleybalclub bij de volleybalbond en voor competitie en beker is en blijft ‘Lizards Lubbeek-Leuven’.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Contacteer de verantwoordelijke voor deze informatienota:
Wim Philippe, e-mail wim@lizards.be, tel. 0475 53 84 86